Same, same but different

Friday, May 06, 2011

Imatges de la discapacitat

Les imatges actuals de la discapacitat continuen representant un fort moviment excloent
i negador de la diferencia. En la premsa, les persones amb discapacitat només apareixen
en les seccions de successos i en papers secundaris o en situacions circumstancials
d' invalidesa. Alguns estudis demostren que les persones amb di scapacitat sempre són
presentades com a meritories de compassió i definides en termes de deficiencia. Les
imatges socials imperants de les persones amb discapacitat són el reflex d' una complexa
dinamica social i indi vidual que, en aquest alticle, s'analitza.